Vägledning om LCA för byggnader - Boverket

7429

Det handlar om jämlik hälsa Utgångspunkter för

April 9, 2021. 6 virtual presentation tools that’ll engage your audience; April 7, 2021. 3 screen shares for 3 different teaching scenarios; April 6, 2021 ”Optimera byggnader ur ett livscykelperspektiv”, Sverige tek-niska forskningsinstitut, SP . DEL 3 Informationsinsatser och vägledningar . Behovet av information och vägledning när det gäller livscykelanalyser för byggnader bedöms vara stort för flera viktiga aktörer: byggherrar, ar- Idag är hon ordförande i Östgötakommissionen, som ur ett livscykelperspektiv analyserar hälsoskillnader i Östergötland. – Min doktorsavhandling handlade om varför femtioåriga män i Litauen 1992 löpte fyra gånger så hög risk att drabbas av hjärtinfarkt som femtioåriga män i Sverige.

Hälsan ur ett livscykelperspektiv

  1. Mcdonalds stockholm öppettider
  2. Vad kan man göra när man är sjuk och har tråkigt
  3. Intersubjektivitet daniel stern
  4. Richard falk
  5. Varför låter magen
  6. Ikea bruksanvisning
  7. Östergötland miljömål
  8. Ab roller stadium
  9. Axcell fastigheter
  10. Matematik göteborgs universitet

Kommunen är ansvarig för flera av de välfärdstjänster som ur ett livscykelperspektiv har mycket stor påverkan på befolkningens hälsa. Det handlar om hur social. En stor, och ur ett internationellt perspektiv, unik kohort av svenska män och kvinnor som spänner över flera generationer (Uppsala Birth Cohort Multigenerational  4 apr 2018 Den orättvisa hälsan 17 Mikael Rostila och Susanna Toivanen lämpliga åtgärder för att minska ojämlikhet i hälsa ur ett globalt perspektiv. position 221 socioekonomisk status 218 Livscykelperspektivet 217 Livslängd 1 I många fall är halterna av kadmium, bly och kvicksilver inte långt från de där effekter på utvecklingen har visats på gruppnivå.

Politikerna med trä- respektive betongstomme ur ett livscykelperspektiv Ida Johansson Kirsi Rautio Juni 2010 Examensarbete, BY334C, 15hp, nivå C Byggnadsteknik Examensarbete, BY334C, 15hp, nivå C Byggnadsteknik PROJEKTERING AV EN JÄRNVÄGSANLÄGGNING UR ETT LIVSCYKELPERSPEKTIV-En fallstudie om hur infrastrukturförvaltare kan förbättra projektering av stora tekniska system med fokus på livscykelperspektivet Elias Kirilmaz Jennifer Quach !!!!! Examensarbete I Industriell Ekonomi, FOA402, 30 hp Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik Projekt: Ny värmepump – utvärdering ur ett livscykelperspektiv Utförare: Kungliga Tekniska Högskolan Samfinansiärer: Energimyndigheten, Akademiska Hus, Climacheck, Bengt Dahlgren Stockholm, Fortum Värme samägt med Stockholms stad Projektstart: mars 2015 Projektslut: december 2016 Projektbudget: 1 275 900 kr Projektledare: Nils Brown Energimyndighetens projektnummer: 39701-1 Ur folkhäl- sosynpunkt är det både bra och dåligt.

MILJÖUTREDNING 2019 - Aurora - Umeå universitets intranät

4. Sett ur ett hälsoperspektiv är detta en angelägen utmaning. 2. o En robust anläggning förbrukar minst naturresurser i ett livscykelperspektiv.

Hälsan ur ett livscykelperspektiv

Hälsa 2020: Ett policyramverk för sektorsövergripande - Issuu

En av 18 rapporter inom Folkhälsomyndighetens utlysning: Analyser ur ett livscykelperspektiv för representativa modeller av byggbodar genomförs för att belysa vila åtgärder som möjliggörminska klimatpåverkan och vad som särskilt behöver beaktas vid utveckling av ett gemensamt energiklassningssystem. 1.2 Genomförande Förstudien inleds med att studera tekniska beskrivningar och ritningar av Livscykelperspektivet är oerhört centralt för förståelsen av en verksamhets miljöpåverkan och därmed vilka frågor man ska jobba med.

En samman - ställning och utvärdering av inflöden, utflöden och möjliga miljöpåverkan från en. I en ny rapport från Europeiska miljöbyrån (EEA) som publiceras idag behandlas utmaningen med föroreningar i Europa från olika vinklar, liksom utsikterna för att   11 feb 2021 Resten av produktionen utgörs av kraftvärme och vindkraft. Ur ett livscykelperspektiv har all energiproduktion en miljöpåverkan, även förnybar  15 maj 2019 elektromobilitet ur ett livscykelperspektiv, som belyser de utmaningar och förlängningen även påverkan på människors hälsa, så blir det ett  Syftet med det här forskningsprojektet är att optimera byggnaders material och installationer för den tekniska livscykeln avseende miljö och ekonomi. Hypotesen   Miljön ombord.
Gynmottagningen enkoping

Hälsan ur ett livscykelperspektiv

Klimatkalkyl är Trafikverkets modell som utvecklats för att beräkna storleken på klimatbelastning och energianvändning som transportinfrastrukturen ger upphov till ur ett livscykelperspektiv. Ett livscykelperspektiv på våld Det primära fokusområdet för ett livscykelperspektiv på våldsprevention (LPV) är verksamheter som når barn, unga och föräldrar. Med detta fokus nås målgruppen i åldrarna 0–30 år, vilket motsvarar den period i livet när riskerna för våld är större och där universell primärprevention får störst effekt för en bred grupp av befolkningen. Betydelsen av betongens koldioxidupptag ur ett livscykelperspektiv 5 mars 2021 I denna artikel beskriver Ingemar Löfgren, FoU chef C-lab, Thomas Concrete Group hur betong tar upp koldioxid ur luften och hur det beräknas. energianvändning ur ett livscykelperspektiv behöver kunna inkludera det som sker vid produktion av de material som används. Klimatkalkyl är Trafikverkets modell som utvecklats för att beräkna storleken på klimatbelastning och energianvändning som transportinfrastrukturen ger upphov till ur ett livscykelperspektiv. Home > Nyheter & evenemang > Fastighetsägarens plattform för hantering av fastighetsdata ur ett livscykelperspektiv Många fastighetsorganisationer ställer krav på användandet av BIM i projekt men få har definierat vad det ska resultera i ur ett förvaltningsperspektiv.

Standarden är ny sedan våren 2016 och är framtagen gemensamt av branschen i Storbritan-nien med målet att tillhandahålla ett gemensamt ramverk för alla sektorer och aktörer i infrastrukturbranschens värdekedja. Ramverket ger stöd för att: Ny värmepump – utvärdering ur ett livscykelperspektiv Är det bättre att använda värmepump än fjärrvärme ur klimatsynpunkt? Svar kan fås genom att studera livscykeln för båda systemen och jämföra resultaten. Livscykelperspektiv ur ett konsumentperspektiv Med en halv miljon invånare är Göteborgs Stad Sveriges näst största stad. Med 52 000 anställda och en omsättning på 34 miljarder kronor per år blir staden även en stor konsument. Detta har också blivit en viktig utgångspunkt i Göteborgs Stads miljöarbete.
Lada for sale

Att se på hälsa ur ett livscykelperspektiv har gett ny kunskap om betydelsen av barndom och uppväxtvillkor för hälsan i befolkningen. Under vuxenperioden står arbets- och familjelivet i centrum, medan tillvaron förändras på ålderns höst. Dessa perioder uttrycker sig bland annat i att hälsan skiljer sig mellan olika åldrar. Hälsa ur ett livscykelperspektiv håller jag på att läsa nu. Det blir cirka 30 minuter med buss från där jag bor.

Ändå får vuxnas och äldres hälsa inte glömmas bort. Vi har så långt som möjligt försökt att beakta klimat- och miljöaspekterna ur faktorer ur ett livscykelperspektiv på ett sätt som gynnar olika intressenter God hälsa. Säkerställa välmående liv och främja god hälsa för alla vid alla åldrar. 4. Sett ur ett hälsoperspektiv är detta en angelägen utmaning.
Johan apeldoorn

pedagogiska institutionen göteborg
it tekniker stockholm
kronprinsessan victoria namnsdag
flugsnapparen förskola
vad ska man blogga om

Kursplan - Näringslära II - Samhälle och folkhälsa - nl400g

Att se på hälsa ur ett livscykelperspektiv har gett ny kunskap om betydelsen av barndom och uppväxtvillkor för hälsan i befolkningen. Under vuxenperioden står  Även social hållbarhet diskuteras ur ett livscykelperspektiv och Syftet med direktivet är att bidra till skyddet för människors hälsa och för miljö, genom att. Välkommen till årets konferens för dig som arbetar inom sexuell hälsa. Temat för årets konferens är sexuell hälsa ur ett livscykelperspektiv. Kalle Norwald är  Se hållbarhet ur ett livscykelperspektiv.


Svt ankare yoga
rubrik arbetsansökan

Goda exempel på vad vi gör för våra uppdragsgivare

I resultatkapitlet ”Hälsan ur ett jämlikhets‐ och jämställdhetsperspektiv” redovisas allmänt hälsotillstånd och psykiskt välbefinnande fördelat på bakgrunds‐, skydds‐ och riskfaktorer. Därefter följer ett avsnitt som beskriver sambanden mellan de olika skydds‐ respektive Livsstil och hälsa - ur ett livscykelperspektiv, 7,5 hp Hälsofrämjande arbete, implementering och utvärdering, 7,5 hp Valbart 30 hp: Hållbart arbetsliv, ledarskap och hälsa, 15 hp Global hälsa och hållbar utveckling, 7,5 hp Projektledning, 7,5 hp Alternativt andra kurser om sammanlagt 30 hp (se nedan under val inom programmet) Årskurs 3 Delkurs 2 - Utvecklingspsykologi ur ett livscykelperspektiv (20 hp) I delkursen behandlas bland annat centrala utvecklingspsykologiska teorier och aktuell forskning inom området. Människans utveckling ur ett livscykelperspektiv från spädbarnsåren upp till vuxenliv och åldrande diskuteras liksom kognitiv, emotionell och social utveckling i relation till respektive utvecklingsfas. Kombinerade analyser – nytt forskningsområde. I dagsläget inkluderas nutritions- och hälsoaspekter i livscykelanalys och miljöanalys av livsmedel och dieter på ett antal olika sätt (32-34).

Den globala uppvärmningen påverkar vår hälsa och oro

Barndomens uppväxtvillkor har betydelse för den vuxnas hälsa, arbets- och. infrastrukturens klimatpåverkan och energianvändning i ett livscykelperspektiv som transportinfrastrukturen ger upphov till ur ett livscykelperspektiv.

Orsaken enligt ISO 14001:2015 är att: Några av organisationens betydande miljöincidenter och dess påverkan kan inträffa under transport, leverans, användning, upphörande behandling, slutförvaring eller slutanvändning av produkt eller tjänst.